Nu het geweld tussen Israël en Gaza weer hevig is opgelaaid en bommen en raketten dood en verderf zaaien, is het hoog tijd dat GroenLinks zich in Nederland en binnen de EU sterk maakt voor de naleving van het internationaal recht en de mensenrechten in Gaza en heel bezet Palestijns gebied.

In het GroenLinks EU-verkiezingsprogramma (1) staat:

De EU schort het associatieverdrag met Israël op, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht die vrede blokkeren.

In de praktijk doen de EU - en de VS - juist het tegenovergestelde: ze geven economische, militaire en politieke steun aan Israël ongeacht hun mensenrechtenschendingen. Israël waant zich dan ook onaantastbaar, waardoor er geen rem lijkt te zitten op hun onderdrukking van de Palestijnen in de Palestijnse bezette gebieden. Het huidige geweld is dan ook mede op het conto van de EU en de VS te schrijven - Amerika gaf immers nog zeer onlangs extra militaire steun aan Israël - wat een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de EU en de VS legt.

Ernstige schendingen van de internationale rechtsorde leiden in andere landen vaak wel tot veroordeling, sancties en strafmaatregelen. Israël wordt daarentegen, mede door Nederland, behandeld als een bevriend land met handelsvoordelen, ongeacht wat het doet. Israël is ook welkom om deel te nemen aan prestigieuze Europese evenementen als het Eurovisie songfestival en UEFA voetbalwedstrijden en aan wetenschappelijke en culturele samenwerkingsprogramma’s. Het land profiteert ook van militaire samenwerking en wapenhandel met Nederland (2).

Oorlogsmisdaden

Wat nu in Gaza aan de gang is, kan op geen enkele manier worden gerechtvaardigd als een vorm van zelfverdediging door Israël. Ook  de term ‘rechtvaardige oorlog’ is niet op zijn plaats. Hier vuurt immers een militaire grootmacht zijn hele wapenarsenaal (3), inclusief spijkerbommen (4), af op een weerloze bevolking die nergens naartoe kan. De VN heeft Israël in verschillende verklaringen beschuldigd van schendingen van het internationaal recht. Secretaris-Generaal Ban Ki-moon noemde het bombarderen op 3 augustus van een school in Gaza een ‘criminele daad’. De Hoge Commissaris voor Mensenrechten Navi Pillay acht beide partijen schuldig aan oorlogsmisdaden.

Nederlandse media en politici putten zich echter uit in verklaringen en formuleringen waarmee ze de misdaden van Israël niet hoeven te erkennen of veroordelen. Doorgaans geven ze Palestijnen de schuld van hun vernietiging. Een gotspe na al die keren dat Israël op grote schaal Gaza bombardeerde en duizenden Palestijnen vermoordde en verminkte (2008/2009 en 2012).

De huidige militaire operatie ‘Protective Edge’ is dus in feite de zoveelste Israëlische geweldsexplosie om de blokkade van Gaza in stand te houden. Waarschijnlijk zal Israël een forse strook land in Gaza langs de grens onbewoonbaar maken en zo de voedselvoorziening en economie treffen. Overigens staat deze toch al onder druk, aangezien de huidige door Israël ingestelde bufferzone 44% van het grondgebied van Gaza inneemt (5). 

Ondermijning internationale rechtsorde

Ondertussen lijken alle verdragen op het gebied van oorlogsrecht, humanitair recht en internationaal recht voor Israël te zijn opgeschort. Dit ondermijnt de internationale rechtsorde en voedt haat tegen Joden in het algemeen en Israël in het bijzonder. De geschiedenis heeft ons geleerd hoe uiterst belangrijk het is om deze heilloze weg te stuiten.

Terwijl academici en politici spreken over Responsibility to Protect (R2P), waarbij staten de morele plicht hebben om in te grijpen bij grove mensenrechtenschendingen, laat men Israël vooralsnog zijn gang gaan in de vernietiging van Gaza en haar 1,8 miljoen bewoners (6). 

Blokkade

Israël had al lang gedwongen moeten worden om de blokkade van Gaza op te heffen. UNRWA zei onlangs in de VN Veiligheidsraad dat een onmiddellijk staakt-het-vuren, hoewel vereist om levens te redden, niet genoeg is. De illegale blokkade zal moeten worden opgeheven om te voorkomen dat Gaza binnen enkele jaren een onleefbaar gebied wordt. Voldoende schoon water en sanitaire voorzieningen ontbreken, waardoor ziekten om zich heen kunnen grijpen, terwijl door het oorlogsgeweld de medische hulpverlening sterk onder druk staat. (7)

In plaats daarvan wordt gepoogd het Palestijnse verzet tegen de al jaren durende wurgende blokkade in bloed te smoren. Eind juli kwamen 143 deskundigen op het gebied van internationaal recht, waaronder de voormalige speciale VN-rapporteurs John Dugard en Richard Falk, tot de conclusie dat het Israëlische geweld zo vernietigend is, dat het alleen maar bedoeld kan zijn om de bevolking in Gaza volledig te demoraliseren en knechten (8). Hun conclusie is sindsdien onderschreven door een groeiend aantal mensen van naam en faam (9).  

Oproep aan GroenLinks volksvertegenwoordigers en leden

De Midden-Oosten Werkgroep roept GroenLinks op haar eigen verkiezingsprogramma’s in woord en daad na te leven.

Per slot van rekening stelt het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen 2012 (10):

4. Nederland zet zich in voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict conform het internationaal recht. Er dient dan ook een einde te komen aan de bezetting en de annexatie van Oost Jeruzalem moet worden teruggedraaid. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bouw en uitbreiding van de nederzettingen moeten stoppen. De Nederlandse regering praat met alle partijen. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. Zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht die vrede blokkeren, worden de Nederlands-Israëlische betrekkingen niet geïntensiveerd en zoekt de regering binnen de EU steun voor effectieve druk op Israël, waaronder opschorting van het associatieverdrag. Nederland steunt het volwaardig lidmaatschap van Palestina in de Verenigde Naties en andere internationale fora.

Het verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen in 2014 stelt (11):

7. De EU vergroot haar inspanningen voor een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict, conform het internationaal recht. Zij dringt er bij Israël op aan de bezetting van Palestijns gebied te beëindigen door onder andere de muur op Palestijns gebied af te breken, de nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem. Met het oog hierop, praat de EU met álle partijen. Zij stelt schendingen van mensenrechten, zowel van Israëlische als van Palestijnse zijde, aan de kaak. De EU schort het associatieverdrag met Israël op, zolang Israël doorgaat met ernstige schendingen van het internationaal recht die vrede blokkeren. De afgesproken herkomstvermelding op geïmporteerde producten uit de Israëlische nederzettingen wordt onmiddellijk uitgevoerd. De EU steunt het volwaardig lidmaatschap van Palestina in de Verenigde Naties en andere internationale fora.

In het licht van de actuele ontwikkelingen als gevolg van operatie ‘Protective Edge’ pleiten wij er tevens voor om:

  • (de oproep tot) een onafhankelijk onderzoek naar oorlogsmisdaden in het huidige conflict te ondersteunen;
  • steun te geven aan de toetreding van de Palestijnse Autoriteit tot het verdrag van Rome, en daarmee ook tot het Internationaal Strafhof in Den Haag;
  • het verzoek van de Palestijnse Autoriteit aan het Internationaal Strafhof om schendingen van het internationaal recht door Israël te onderzoeken, te ondersteunen.

De Midden-Oosten Werkgroep roept de leden van GroenLinks op om deel te nemen aan de Campagne voor Boycott, Divestment and Sanctions en deze lokaal te promoten. Zie: www.bdsmovement.net en www.docp.nl.

Midden-Oosten Werkgroep GroenLinks
7 augustus 2014

Noten

(1) Zie: http://groenlinks.nl/standpunten/isra%C3%ABl-en-palestina en http://start.groenlinks.nl/euverkiezingsprogramma/
(2) Zie: http://vredessite.nl/nieuws/wapenhandel_732.html en http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2014/05/19/minister-hennis-bezoekt-israel.html
(3) Zie: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2014/08/04/gazaunderattack-military-expert-israel-is-using-three-internationally-banned-weapons-in-gaza/ en http://electronicintifada.net/blogs/rania-khalek/israel-firing-experimental-weapons-gazas-civilians-say-doctors
(4) Zie: http://www.theguardian.com/world/2014/jul/20/israel-using-flechette-shells-in-gaza en
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israelgaza-conflict-israeli-military-using-flechette-rounds-in-gaza-strip-9617480.html
(5) Zie voor de laatste informatie van de VN: http://www.ochaopt.org
(6) Zie: http://justiceinconflict.org/2014/07/24/in-palestine-r2p-isnt-dead-it-could-never-have-existed/
(7) Zie: http://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-historic-moment-unrwa-commissioner-general-briefing-un-security
(8) Zie: http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israeli-attacks-designed-terrorize-gaza-population-international-law-experts-say
(9) Zie: http://blogs.mediapart.fr/edition/les-invites-de-mediapart/article/010814/au-mepris-du-droit-des-conflits-armes-et-des-droits-humains-fondamentaux
(10) Zie: https://groenlinks.nl/sites/default/files/Verkiezingsprogramma_GroenLinks_Groene_kansen_voor%20Nederland.pdf.pdf
(11) Zie: http://start.groenlinks.nl/euverkiezingsprogramma/