Op initiatief van de Midden-Oosten Werkgroep nam het GroenLinks-congres gisteren een motie aan over Turkije. De motie roept op handhaving van de mensenrechten, een rechtvaardige behandeling van vluchtelingen en hervatting van het vredesproces met de Koerden als voorwaarde te stellen voor verdere samenwerking met Turkije. Ons werkgroeplid Kemal Yildiz lichtte op het congres de motie toe. Kemal is zelf afkomstig is uit Diyarbakir, een stad in het oosten van Turkije, waar negentig procent van de inwoners Koerdisch is.

Door zijn inzet voor de linkse beweging in Turkije in de jaren tachtig, moest Kemal uiteindelijk naar Nederland vluchten. Nu ontvangt hij steeds zorgwekkender berichten uit Diyarbakir. In zijn pleidooi voor de motie zei hij gisteren tegen de aanwezigen op het GroenLinks-congres:

Mijn naam is Kemal Yildiz. Ik woon in Rotterdam. Ik kom uit Diyarbakir. De situatie in Turkije verslechtert onder het autoritaire regime van Erdogan. Dat geldt voor onafhankelijke journalisten, dat geldt voor minderheden zoals de Koerden, en dat geldt ook voor de Syrische vluchtelingen. Het geweld tegen de Koerden zal nieuwe vluchtelingenstromen op gang brengen.

Er was een vredesproces. Nu is het weer oorlog. De Turkse regering toont zich niet bereid hier een einde aan te maken. Het is onbegrijpelijk dat de EU het op een akkoordje gooit met dit regime om de vluchtelingencrisis te bezweren. Turkije is geen veilig land voor vluchtelingen.

Wij danken onze fracties dat zij de mensenrechten in Turkije aan de orde willen stellen. Uw steun voor deze motie is een steun in de rug, zowel voor de Syrische vluchtelingen als voor de minderheden en al degenen die door Erdogan worden vervolgd.

Het partijbestuur zei in haar pre-advies bij de motie:

Onze volksvertegenwoordigers stellen het belang van mensenrechten én van het vluchtelingenverdrag voorop. Zij merken daarbij op dat de Europese lidstaten ook verplichtingen hebben jegens migranten, asielzoekers en vluchtelingen, en dat het laakbaar is dat de Europese lidstaten momenteel hun toezeggingen tot onder meer herverdeling niet nakomen. Daarom zijn zij zeer kritisch over de vluchtelingendeal die met Turkije is gesloten. De samenwerking met Turkije moet gericht zijn op handhaving van mensenrechten, goede behandeling van vluchtelingen aan beide zijden en hervatting van het vredesproces. De fracties weten zich gesterkt door deze motie om hierop te blijven aandringen bij de regering en de Europese Commissie.

De motie kreeg steun van een overweldigende meerderheid op het congres.

Motie Turkije

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Utrecht op zaterdag 23 april 2016

Constaterende dat

  • volgens de berichtgeving bij de onderhandelingen van de EU met de Turkse regering over de vluchtelingencrisis wel is gesproken over financiële tegemoetkomingen, het EU-lidmaatschap van Turkije en de opheffing van de visumplicht, maar niet over de schending van de mensenrechten in het land

Overwegende dat

  • in het huidige Turkije het naleven van de mensenrechten onder grote druk staat, waardoor het land voor vluchtelingen niet als veilig beschouwd kan worden
  • de Turkse regering zonder noemenswaardige tegenspraak doorgaat met vergaande aantastingen van de persvrijheid, het ontslaan en vervolgen van kritische journalisten
  • de Turkse regering, die een grote verantwoordelijkheid draagt voor het heropleven van het conflict met de Koerden, tot op heden geen tekenen heeft laten zien dat ze het vredesproces wil hervatten

Spreekt uit

  • dat alle betrokkenen, Nederland, de EU en Turkije verantwoordelijkheid dragen voor het handhaven van mensenrechten en de toepassing van de het VN-Vluchtelingenverdrag

Roept de GroenLinks fracties in de Tweede Kamer en het Europese Parlement op

  • er bij de regering en de Europese Commissie op aan te dringen dat bij toekomstige diplomatieke stappen de handhaving van de mensenrechten, de rechtvaardige behandeling van vluchtelingen en de hervatting van het vredesproces met de Koerden als voorwaarden worden gesteld voor verdere samenwerking met Turkije

en gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
Het is voor GroenLinks onaanvaardbaar dat Nederland en de EU bij deze deal uitsluitend inzetten op het terugdringen van de toestroom van vluchtelingen naar Europa, terwijl men zich niet bekommert om de handhaving van de mensenrechten en een rechtvaardige behandeling van minderheden en vluchtelingen in Turkije.

Lees ook

Sargentini niet te spreken over vluchtelingendeal tussen Europa en Turkije
Dossier Turkije