De werkgroep Midden-Oosten wil bevorderen dat internationale politieke keuzes ook in gemeentelijke en provinciale verkiezingsprogramma’s aan bod komen. Het lijkt alsof mondiale onderwerpen ver van het lokale niveau af staan, maar onderstaande punten laten zien dat dat niet zo is. Er is heel veel mogelijk om vanuit de lokale situatie invloed te hebben op de mondiale ontwikkelingen.

Veel dingen kunnen zelfs alleen lokaal, zoals de shelter cities en het voeren van een eigenzinnig vluchtelingenbeleid. Andere dingen behoren gewoon tot de gemeentelijke bevoegdheden, zoals het gunnen van openbaar vervoer concessies (hoewel dat ook vaak op provinciaal niveau wordt geregeld) of zoals het verstrekken van opdrachten aan bedrijven die vaak ook mondiaal actief zijn en op hun verantwoordelijkheden kunnen worden aangesproken.

Veel gemeentebesturen pronken graag met hun internationale contacten en werkbezoeken naar verre oorden. Met deze suggesties voor programmapunten, die een aanvulling vormen op de punten die reeds in paragraaf 3.D.1 van het Basisprogramma worden voorgesteld, hopen we de programmacommissies inspiratie te geven om ook in de lokale programma’s vorm en inhoud te geven aan internationale politieke keuzes.

Download het hele document of ga direct naar:
Shelter cities
Mayors for Peace
Mondiale vorming in het onderwijs, buurt- en jongerenwerk
Financiering mondiale activiteiten
BDS
Mondiaal Centrum
Opvang van vluchtelingen

Shelter cities

De gemeente meldt zich aan als Shelter City om tijdelijk onderdak te bieden aan mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden en onder grote druk staan.

Shelter City Den Haag is een programma dat voortkomt uit een raadsinitiatief van de gemeenteraad Den Haag en dat wordt uitgevoerd door Justitia et Pax. Shelter City is in het najaar van 2012 van start gegaan. Shelter City ondersteunt mensenrechtenverdedigers die bedreigd worden en onder grote druk staan. Als er een mensenrechtenverdediger bedreigd wordt, kan deze voor een periode van drie maanden in Nederland een veilig onderkomen vinden om op adem te komen, trainingen te volgen en zijn/haar netwerk te verbreden in Den Haag en Brussel. Na drie maanden zullen de mensenrechtenverdedigers met nieuwe energie, nieuwe kennis en een breder netwerk hun waardevolle werk in hun eigen land voortzetten.
Zie: www.sheltercity.org/index.php/nl

De inzet van het kabinet met betrekking tot het Shelter City programma behelst uitbreiding naar 10 plekken per jaar voor de opvang van mensenrechtenverdedigers in nood in meerdere steden. Het kabinet hecht eraan dat steden en organisaties zelf het initiatief nemen om de opvang aan mensenrechtenverdedigers in nood te bieden, zodat het initiatief ook lokaal gedragen wordt en de mensenrechtenverdediger het maximale uit het verblijf in Nederland kan halen dat hem/haar helpt bij capaciteitsversterking en veiligheid. Naar aanleiding van Shelter City Den Haag, uitgevoerd door de ngo Justitia et Pax, hebben enkele steden zich gemeld bij Justitia et Pax om ook Shelter City te worden. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken wil financiële ondersteuning bieden bij het uitvoeren van een Shelter City programma.
Antwoord op Kamervragen over Mensenrechtenbrief kabinet

Mayors for Peace

De gemeente sluit zich aan bij Mayors for Peace om de noodzaak tot verdere nucleaire ontwapening op de internationale agenda te houden.

Mayors for Peace is in 1982 opgericht door de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki vanuit het besef dat een duurzame samenleving een illusie is zolang de mensheid bedreigd wordt door de aanwezigheid van duizenden kernwapens met hun onvoorstelbare vernietigingskracht. Burgemeesters hebben de taak om de burgers binnen hun gemeente te beschermen, ook ten behoeve van toekomstige generaties. Mayors for Peace baseert zich daarbij op ethische en internationaal juridische gronden die uitstijgen boven politieke en militaire overwegingen. Steden mogen geen doelwit vormen van massavernietigingswapens.

Een lidmaatschap van Mayors for Peace verplicht niet tot financiële steun of tijdsinvestering. Doel is het geluid van Mayors for Peace te versterken, een krachtige stem te geven aan de publieke opinie. Inmiddels zijn wereldwijd al meer dan 5.500 burgemeesters toegetreden, waaronder 100 Nederlandse burgemeesters. Onder hen alle burgemeesters van de vier grote steden en acht burgemeesters van de tien grootste steden.
internationaal: www.mayorsforpeace.org/english/index.html
in Nederland: www.nvmp.org/burgemeesters_voor_vrede.htm

Mondiale vorming in het onderwijs, buurt- en jongerenwerk

De gemeente stimuleert de aandacht voor en discussie over actuele internationale ontwikkelingen in het onderwijs en bij het buurt- en jongerenwerk.

Met name in een multiculturele samenleving is het van belang dat jongeren zich rond internationale ontwikkelingen, met name in het Midden-Oosten, niet opsluiten in een eigen informatie-omgeving met een eigen ware kijk op de gebeurtenissen, maar gestimuleerd en ondersteund worden in het kritisch volgen van het nieuws en het aangaan van de onderlinge discussie hierover waarin geluisterd wordt naar verschillende meningen. Dit bevordert actief burgerschap maar helpt ook een extreme polarisatie tussen verschillende culturele bevolkingsgroepen over internationaal politieke vraagstukken te voorkomen.

Voor dit doel zijn verschillende materialen voorhanden, bijvoorbeeld bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Zie: www.cmo.nl

Financiering mondiale activiteiten

De gemeente stelt een activiteitenfonds voor mondiale activiteiten in met een omvang van € 1 per inwoner per jaar.

Uit dit fonds kunnen publieksactiviteiten gefinancierd worden, georganiseerd door een binnen de gemeente aanwezig mondiaal centrum of door particuliere organisaties. Voor de besteding van dit fonds maakt de gemeente een subsidieregeling.

BDS

De gemeente komt tegemoet aan de oproep tot Boycot, Divestment en Sanctions, (BDS) zoals door gezamenlijke Palestijnse organisaties gedaan in 2005. Er worden geen zaken gedaan met bedrijven die verdienen aan de Israëlische bezetting van Palestina.

De situatie in Palestina en Israël heeft een negatieve uitstraling op het gehele Midden Oosten en is bedreigend voor de wereldvrede. Israël schendt systematisch mensenrechten en creëert een apartheidsstaat, terwijl het land pretendeert tot het Westen te behoren en van tal van daarbij behorende voordelen profiteert. Sancties zijn noodzakelijk, waaronder een boycot.

BDS is een middel om deze situatie te beëindigen. De internationale politiek slaagt er niet in om Israel te bewegen de nederzettingbouw in bezet gebied te stoppen, de verjaging van Palestijnen van hun geboortegrond te beëindigen, en een eind te maken aan de nu al 46 jaar durende bezetting van Palestijns gebied. BDS is geweldloos verzet om Israël te bewegen zich aan het internationale recht te houden.

Dat betekent: bij aanbestedingen (bijvoorbeeld voor openbaar vervoer of bewakingscontracten) de eis stellen dat een bedrijf niet betrokken is bij de bezetting. EBS en Connexxion zijn via moederbedrijven betrokken bij apartheid wegens het weren van Palestijnen uit openbaar vervoer. Bewakingsbedrijf G4S is betrokken bij het opsluiten en martelen van Palestijnen in Israëlische gevangenissen.

Bij inkoop van goederen en producten eisen dat deze niet uit de illegale nederzettingen afkomstig zijn en geen sportieve of culturele uitwisselingen stimuleren (en zeker niet subsidiëren) met Israël zolang de schendingen voortduren. In kantines worden bijvoorbeeld geen Jaffa’s aangeboden omdat deze veelal uit de nederzettingen komen en dus product zijn van landroof.

Bij het beleggen van pensioengelden voor ambtenaren en politieke ambtsdragers kan worden aangedrongen bij het ABP, resp de pensioenverzekeraar ihkv de wet APPA dat niet wordt belegd in bedrijven die betrokken zijn bij de bezetting.
Zie: www.docp.nl/over-boycot-bds

Mondiaal Centrum

De gemeente stimuleert of initieert de totstandkoming van een Mondiaal Centrum. In dat centrum ontmoeten culturen elkaar, vindt debat over internationale politiek en mondiale thema’s plaats en worden faciliteiten geboden aan organisaties die daaraan werken.

Een Mondiaal Centrum is een plek waar vrijwilligers en/of professionals werken aan meer betrokkenheid van burgers bij internationale kwesties. Het biedt een platform voor culturele voorstellingen, debatten, exposities, vergaderingen en ontmoetingen, gericht op internationale en mondiale thema’s.

Kennis over zulke thema’s maakt mensen bewuster van hun eigen situatie in mondiale context en toleranter naar onbekende culturen. Het verhoogt de kwaliteit van de democratie, omdat kiezers met meer achtergrondkennis de internationaal-politieke keuzen van partijen kunnen beoordelen. Het stimuleert de inzet van mensen op internationale solidariteit en rechtvaardigheid. Er zijn een aantal succesvolle voorbeelden van zulke centra, zoals in Maastricht (Mondiaal Centrum), Haarlem (de Pletterij) en Den Haag (Humanity House).
Zie: www.mondiaalcentrum.nl, www.humanityhouse.org/nl, www.pletterij.nl

Opvang van vluchtelingen

De gemeente helpt bij opvang aan asielzoekers en het  bieden van zinvolle activiteiten. Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt noodopvang geboden.

Het geweld in oorlogsgebieden en de onderdrukking door dictatoriale regimes leidt in de gehele wereld tot grote vluchtelingenstromen. De getroffen mensen hebben recht op hulp en opvang. GroenLinks is van mening dat, ondanks het feit dat het sinds kort geen gemeentelijke taak meer is, ook gemeentes binnen hun mogelijkheden moeten bijdragen aan een humanitaire opvang en zorg. De gemeente werkt daartoe mee met het zoeken en realiseren van opvang voor asielzoekers en stimuleert activiteiten die ertoe leiden dat de bewoners zich in hun omgeving gewaardeerd voelen en dat ze hun dagen zinvol kunnen besteden. Binnen het welzijnswerk blijven aparte potjes voor vluchtelingenwerk bestaan.

Ongedocumenteerden die niet of nog niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren biedt de gemeente noodopvang. Hierbij kan het Utrechtse model als inspiratiebron worden gebruikt; daar hoeven uitgeprocedeerde vluchtelingen niet te vrezen voor ontruiming of uitzetting. Er is ook noodopvang voor degenen die op straat leven.

Particuliere initiatieven vanuit de bevolking voor hulp en opvang van mensen in nood worden door de gemeente positief verwelkomd en de gemeente biedt hierbij de gewenste hulp en steun.