De werkgroep Midden Oosten zal op het congres van 5 februari een motie van afkeuring indienen over het besluit om in te stemmen met de Afghanistan-missie. Er is veel mis met dit besluit. Niet alleen is het verkeerd om steun te verlenen aan de Amerikaanse oorlogsagenda (deze missie staat onder NAVO/ISAF controle en is daarmee onderdeel van de USA-strategie), ook is het een grote fout van de fractie om zo tegen de wens van de leden in te gaan zonder een nadere raadpleging. We roepen ieder lid met stemrecht op om deze motie te steunen op 5 februari.

De leden van GroenLinks, in congres bijeen in Utrecht op zaterdag 5 februari 2011,

Overwegende dat:

 • Het verkiezingsprogramma over Afghanistan zegt:
  27. Nederland laat Afghanistan niet in de steek. De opbouw van een democratische, veilige rechtsstaat heeft er prioriteit. Dat vereist grotere inspanningen voor corruptiebestrijding, versterking van bestuur, rechtspraak, civiele organisaties en de positie van vrouwen, alsmede onderhandelingen met gematigde Taliban. Nederland draagt meer politietrainers bij aan de EU-opleidingsmissie. Ons land steunt geen offensieve militaire operaties.
 • Het volgende punt uit het verkiezingsprogramma van toepassing is op de situatie in Afghanistan:
  30. De regering geeft steun aan organisaties die zich inzette voor crisispreventie, vredesopbouw en de bescherming van mensenrechtenactivisten en journalisten. Binnen de EU pleit zij voor versterking van het programma voor de uitzending van getrainde burgers ter ondersteuning van vredes- en verzoeningsprocessen. Ook diplomaten bekwamen zich in onderhandelingen, lokale talen en cultuur.
 • GroenLinks samen met D66 op 21 april 2010 een motie in de Tweede Kamer heeft ingediend  waarin de regering is gevraagd om de mogelijkheden te onderzoeken voor uitzending van civiele politietrainers naar Afghanistan in EUPOL verband,
 • De regering in antwoord daarop met een voorstel kwam om 545 personen uit te zenden, waarvan slechts 40 civiele politiefunctionarissen in EUPOL verband - conform de motie Peters/Pechtold - en daarnaast ruim 500 militairen en vier F16s in NAVO verband,
 • Na overleg met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolande Sap, de regering het voorstel op een aantal punten heeft aangepast, en heeft onderstreept dat deze missie een volledig civiel karakter heeft,
 • Het voorstel echter nog steeds heel ver af staan van wat GroenLinks en D66 gevraagd hebben, omdat: De politietrainingen grotendeels door militairen en marechaussee worden gegeven in het kader van de NATO Training Mission-Afghanistan (NTM-A), F16s nog steeds in NAVO verband worden ingezet, De opgeleide Afghaanse politiemensen ingezet kunnen worden, in het kader van de NAVO-oorlogsstrategie, waarin de politie een belangrijke rol heeft bij terrorisme bestrijding, wat een militaire taak is en geen politietaak,
 • De leden van GroenLinks Afghanistan niet in de steek willen laten,
 • De leden willen bijdragen aan het bereiken van vrede via politieke middelen en economische ontwikkeling.

Stellen vast dat:

 • De meerderheid van de Tweede Kamer fractie heeft ingestemd met de aangepaste politietrainingsmissie naar Kunduz, inclusief de garantie toezeggingen van de regering,
 • De gedane toezeggingen de fundamentele bezwaren niet wegnemen en bovendien naar het oordeel van deskundigen niet uitvoerbaar lijken te zijn,
 • De fractie de leden weliswaar heeft gehoord, maar in haar eindoordeel onvoldoende rekening heeft gehouden met de door hen geuite zorgen en bezwaren.

Spreken over deze opstelling hun afkeuring uit.

En gaan over tot de orde van de dag.