De ontwikkelingen in Syrië zijn zeer zorgwekkend. Het is belangrijk dat het geweld een halt toegeroepen wordt en burgers worden beschermd. De Werkgroep Midden-Oosten heeft daarom een motie ingediend voor het congres van GroenLinks, dat komende zaterdag plaatsvindt.

Motie Syrië

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Utrecht op zaterdag 30 juni 2012.

Constaterende dat

 • Sinds het begin van de opstand in Syrië meer dan 10.000 doden zijn gevallen, 87.000 mensen gevlucht zijn, in Syrië zelf zeker 110.000 mensen ontheemd zijn en 1 miljoen mensen humanitaire hulp behoeven
 • Recentelijk bij de massaslachtingen in Houla en Mazraat al-Qubeir veel vrouwen en kinderen gedood zijn
 • VN-organisaties, Amnesty International en Human Rights Watch waarschuwen voor het risico op meer grootschalige mensenrechtenschendingen
 • De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN constateert dat er een patroon is van misdaden tegen de menselijkheid, en het geweld in sommige regio’s in Syrië het karakter van een binnenlands conflict gekregen heeft, waarmee het humanitair oorlogsrecht en mogelijk vervolging van oorlogsmisdaden aan de orde zijn
 • De VN waarnemingsmissie UNSMIS als gevolg van de geweldsescalatie haar werkzaamheden heeft opgeschort

Overwegende dat

 • Het Assad-regime een lange staat van dienst heeft inzake mensenrechtenschendingen
 • Het van belang is dat de VN-waarnemingsmissie UNSMIS haar mandaat kan uitvoeren, met name het verzamelen van feiten met betrekking tot mensenrechtenschendingen
 • GroenLinks van mening is dat als een staat zijn burgers niet weet te beschermen tegen langdurige en grove schendingen van mensenrechten, de internationale gemeenschap de verantwoordelijkheid heeft in te grijpen en bescherming te bieden, in eerste instantie door diplomatieke onderhandelingen en noodhulp (Visietekst Open Samenleving, pag. 11)
 • GroenLinks wil dat Nederland zich inzet voor naleving van de mensenrechten en het internationaal recht, met het oog op het uitbannen van de gruwelen van oorlog (Open Samenleving, programmapunt, H1)
 • GroenLinks wil dat Nederland streeft naar een daadkrachtiger optreden van de internationale gemeenschap bij ernstige bedreigingen van de veiligheid van burgers (idem, programmapunt, L3)

Spreekt uit

 • Dat het geschokt is door de gebeurtenissen in Syrië en meeleeft met de Syrische bevolking
 • Dat het alle bij de strijd betrokken partijen oproept het geweld te staken en de mensenrechten te respecteren

Roept de Kamerfractie op om

 • Er bij de Nederlandse regering op aan te dringen dat zij zich inzet om het geweld te de-escaleren en de burgerbevolking te beschermen, waar mogelijk met vreedzame middelen. Meer specifiek worden de volgende acties voorgesteld:
  • feitenonderzoek door de VN naar de mensenrechtenschendingen
  • fondsen ter beschikking stellen om de humanitaire nood te lenigen
  • praten met Rusland en China, zowel in EU-verband als bilateraal, teneinde de druk op hen op te voeren om in VN-verband actie te ondernemen om het geweld in Syrië te stoppen
  • de Syrische president Bashar Al-Assad op te roepen om uitvoering te geven aan zijn verantwoordelijkheid om de Syrische bevolking te beschermen en mensenrechtenorganisaties toe te laten in Syrië zodat de bevolking de benodigde hulp kan ontvangen
  • bij ingebreke blijven van de Syrische president, de internationale gemeenschap op te roepen om deze verantwoordelijkheid te nemen
  • een volledig internationaal wapenembargo af te kondigen
  • het bevriezen van de tegoeden van president Assad en zijn familie en naaste medewerkers
  • alles in het werk te stellen om te komen tot een bestand tussen de partijen, bewaakt door VN-peacekeepingblauwhelmen. Dat opent de weg voor onderhandelingen over de toekomst van Syrië
 • De vreedzame protesten in Syrië actief te ondersteunen

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting
De wereld kan niet toestaan dat president Bashar Al-Assad zijn eigen bevolking laat doodschieten door het leger, de shabiha (ongeordende milities) of gewapende opstandelingen. De verantwoordelijkheid voor het beschermen van de Syrische burgers ligt primair bij de Syrische president. Tevens is duidelijk dat het geweld in Syrië mede wordt aangevuurd door partijen van buiten Syrië die militante oppositie van wapens voorzien. Mogelijk is zelfs sprake van buitenlandse strijders. Ook dat kan niet worden toegestaan. De VN moet de mensenrechtenschendingen onderzoeken en de gewelddadige krachten, waar zij ook vandaan komen, stoppen.

Ingediend door:
Werkgroep Midden Oosten

PRE-ADVIES: OVERNEMEN
De massaliteit en de wreedheid van het geweld dat zich in Syrië afspeelt en daartegenover het gevoel van machteloosheid als internationale gemeenschap, zijn de voornaamste kenmerken van de ontwikkelingen in Syrië. De massaslachtingen in Houla en Mazraat al-Qubeir zijn voorbeelden van het hardvochtige optreden van president Assad. De Tweede Kamerfractie spoort de regering reeds op alle door de motie gesuggereerde wijzen aan om de vreedzame oppositie te steunen en te komen tot een duurzame oplossing om het geweld te staken. De bescherming van burgers staat daarbij bovenaan. De fractie ziet deze motie als ondersteuning van de ingeslagen weg en als een aansporing om hiermee onverkort door te gaan.

Meer informatie over het verkiezingscongres van GroenLinks